نمایشگاه صنایع شیلاتی ایران
نمایشگاه صنایع شیلاتی ایران
نمایشگاه صنایع شیلاتی ایران
ثبت نام در نمایشگاه صنایع شیلاتی ایران - ایرانفکس آغاز شد.
دبیرخانه ایرانفکس
ثبت نام در نمایشگاه صنایع شیلاتی ایران - ایرانفکس آغاز شد.

ثبت نام در نمایشگاه صنایع شیلاتی ایران - ایرانفکس آغاز شد.


 نمایشگاه ایرانفکس با محوریت، تجهیزات، آبزی پروری، صیادی،غذاهای دریایی و صنایع وابسته از روز 25 شهریور 1401 آغاز گردید. مشارکت کننده گان محترم برای ثبت نام در نمایشگاه می توانند بر روی ثبت نام کلیک کرده و ثبت نام خود را انجام دهند. قبل از ثبت نام به بخش ظرفیت های هر بخش مراجعه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 09025897142 و 07733443566  تماس بگیرید.